Ústavná staroslivosť

Indikácie pre ústavnú  starostlivosť

A. Indikácie podliehajúce schváleniu zdravotnou  poisťovňou:

 •     dg.bronchiálna astma:  J45.0….až J45.9
 •     dg.chronická obštrukčná choroba pľúc: J44.0….až J 44.9
 •     stavy po bronchopneumoniách: J 12, J 13,  J 14,  J 15,  J 16,  J 18
 •     pľúcny emfyzém: J 43.0…až J 43.9
 •     pneumokonióza baníkov uhoľ.baní: J 60
 •     azbestóza: J 61
 •     silikóza J 62
 •     pneumokonióza zapríčinená  inými neorganickými prachmi  J 63
 •     choroby pľúc zapríčinené špecifickým organickým prachom  J 64
 •     exogénna alergická alveolitída zapríčinená  organickým prachom J 65
 •     stav po aspiračnej pneumonii   J 69.0
 •     postradiačná  pľúcna fibróza   J 70.1
 •     iné  poruchy interstícia pľúc: J 84.1,  J 84.8,  J 84.9
 •     iné  špecifikované  poruchy dýchacej sústavy  J 98.8*
 •     nešpecifikované  poruchy dýchacej sústavy     J 98.9*


Poznámka k indikáciám

V aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku pribúda  pacientov, ktorí  po prekonaní  infekcie nCoV-SARS2 buď po súčasnej  pneumonii alebo aj po negatívnom rtg pľúcnom náleze  majú  pretrvávajúce respiračné  ťažkosti, najmä kašeľ a námahovú  dýchavicu.

Touto cestou ponúkame možnosť  dodiferencovania horeuvedených  ťažkostí u týchto  konkrétnych  post- nCoV -SARS2 pacientov a starostlivosť o nich v našom zariadení -kompletné  funkčné  vyšetrenie pľúc, príslušnú  laboratórnu  diagnostiku, p.potreby rtg kontrolné  vyšetrenie, komplexnú  respiračnú  rehabilitáciu.

Pre pacientov po prekonanom respiračnom infekte nCoV-SARS2 s pretrvávajúcim kašľom alebo námahovou  dýchavicou  možno  vystaviť návrh na ústavnú  liečbu s dg. označenou *: t.j. J 98.8 alebo J 98.9 , po prekonanej  nCoV-SARS2/U07.2/  pneumonii aj s dg.J 12.8-iná  vírusová  pneumonia, ev.aj s dg.J 84.8 pri CT  náleze postihnutia interstícia.

Návrh môže vystaviť ambulantný pneumológ, ev. v rámci dif.dg perzistujúceho post nCoV-SARS2 dráždivého kašľa aj  imunoalergológ, návrh tiež môže vystaviť lekár interného nCoV-SARS2 lôžkového oddelenia alebo  pľúcnej kliniky  pri prepustení  pacienta z hospitalizácie.

 

Vzory tlačív – Návrh na ústavné liečenie

 Návrh na ústavné liečenie  (možno použiť pre všetky diagnózy, prázdny  formulár vo formáte .pdf)

Návrh na ústavné liečenie  (možno použiť pre všetky diagnózy, prázdny formulár vo formáte .doc)

 

Návrh na ÚL do Sanatória T. Kotlina po infekte nCoV-SARS2 bez PN s dg. J 98.8, J 98.9  (vzorový  formulár vo formáte .doc)

Návrh na ÚL do Sanatória T. Kotlina s dg. post nCoV-SARS2 PN s dg. J 12.8 ,J 84.8  (vzorový  formulár vo formáte .doc)