Prekonali ste COVID – 19 a máte pretrvávajúce ťažkosti? Naše kúpele ponúkajú špeciálny liečebný pobyt pre klientov s tzv. postcovidovým syndrómom.

Tento pobyt môžete absolvovať na základe návrhu na kúpeľnú starostlivosť s nasledovnými indikáciami:

  • V/2 Zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba (postcovidová) – návrh na kúpeľnú liečbu s danou indikáciou Vám môže vystaviť len odborný lekár – pneumológ, alergológ, imunológ.
  • V/8 Pľúcne fibrózy (postcovidové) – návrh na kúpeľnú liečbu s danou indikáciou Vám môže vypísať internista, pneumológ alebo všeobecný lekár s doložením odborných nálezov.

Ministerstvo zdravotníctva zaradilo tieto indikácie do skupiny “A”. Dĺžka kúpeľného pobytu je 21 dní.

Aktualizácia 15.02.2021

Vážení pacienti,

z technických dôvodov a epidemiologickej situácie na Slovensku Sanatórium Tatranská Kotlina n.o. rozhodlo, že

kúpeľná liečba bude obnovená od 08. MARCA 2021.

Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Aktualizácia 25.01.2021

Vážení kolegovia!

Rok 2020 priniesol do nášho života nespočetné obmedzenia, zmenu životného štýlu a dotkol sa aj našej pracovnej činnosti – prevencie a liečby celého radu ochorení v súvislosti s pandémiou COVID 19, pričom najvážnejšie prejavy sa dotýkajú práve respiračného systému.

Infekcia nCoV – SARS 2 pandemicky sa rozširujúca od konca roku 2019 viedla ku zásadnej zmene  liečebno –  preventívnej činnosti, týkajúcej sa ako ambulantnej, tak aj ústavnej starostlivosti.

Lôžkové oddelenia sú preťažené akútne chorými pacientami, zvýšená mortalita je hlavne v dôsledku postihu pľúcneho tkaniva a kardiopulmonálneho zlyhávania s nutnosťou UPV. Výrazne preťažené sú ambulancie všeobecných lekárov, pneumologické ale aj ostatné špecializované ambulancie. Po ukončení hospitalizácie je pacient častokrát ponechaný v domácej liečbe bez monitorovania stavu, adekvátnej liečby a prípadnej následnej rehabilitácie, hlavne vinou nedostatočných kapacít. Denne sa stretávame s informáciami o pribúdaní počtu chorých, zomrelých, ale aj vyliečených. Viacero štúdií popisuje po odoznení akútnej COVID infekcie hlavne respiračné ťažkosti pretrvávajúce pomerne dlhé obdobie.

Sanatórium v Tatranskej Kotline pozostáva z lôžok pľúcneho oddelenia a lôžok pre kúpeľných pacientov. Disponuje centrálnym rozvodom kyslíka a 25 kyslíkovými koncentrátormi. Pacienti sú prijímaní na ústavnú hospitalizáciu formou návrhu, po schválení príslušnou zdravotnou poisťovňou – ZP schvaľuje hospitalizácie pacientov s bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou (dg. J.45 a J 44), ostatné pľúcne diagnózy môžu byť prijaté bez schvaľovania.

Súčasťou sanatória je aj možnosť komplexnej respiračnej rehabilitácie (podrobnejšie rehabilitačné a respiračné procedúry, viď webová stránka sanatória,) so zameraním na pľúcne ochorenia, funkčná pľúcna diagnostika, mikrobiologické, biochemické laboratórium, spánkové laboratórium a RTG pracovisko, čo umožňuje kvalitné komplexné liečebné doriešenie ťažkostí pacientov.

Aktuálne však kapacity Sanatória nie sú vzhľadom na epidemiologickú situáciu adekvátne využívané. Rozhodli sme sa preto osloviť priamo pneumoftizeologické ambulancie, špecializované pneumologické ústavy a interné oddelenia.

Ponúkame svoje kapacity pre pacientov po prekonanej COVIDovej pneumónii, ktorí by boli u nás hospitalizovaní cca 14 – 21 dní, prípadne podľa potreby. Potrebný je vyplnený návrh na hospitalizáciu (viď. indikácie – www.santk.sk/indikacie). Príjem je možné zrealizovať aj prekladom po  telefonickom dohovore. Vhodné je priloženie RTG nálezu na CD nosiči za účelom zhodnotenia dynamiky pľúcneho nálezu.

Situácia, v ktorej sa všetci nachádzame nás nabáda aktívne riešiť dané post nCoV – SARS 2 stavy u pacientov a preto veríme, že naša ponuka spolupráce je v súlade so zámermi SPFS a SLS, tým v závere umožníme všetci zvýšiť účinnosť liečby pacienta po COVID -19 ochorení.

Za Vašu ústretovosť a kladný pohľad na našu možnosť spolupráce Vám vopred ďakujeme a veľmi si to vážime. Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

                                                                                                                                                                      Vedenie Sanatória

                                                                                                     

Telefonický kontakt:

MUDr. Tibor Kottmann: 0903633122

primár oddelenia

MUDr. Silvia Melicherová: 0905160817

Prijímacia kancelária: 0918758290, infopk@santk.skwww.santk.sk

Liečba a procedúry

Dovolenka v kúpeľoch ponúka relax a dokonalú starostlivosť o telo a o zdravie.

Jedinečné prostredie

Pokojné a tiché prostredie v prírode vytvára tie najlepšie podmienky na regeneráciu síl.

Pobyty

Absolvujte u nás komplexný kúpeľný alebo ozdravný pobyt.

Novinky a podujatia

Čítač viac

Referencie klientov

Čítať viac
Scroll Up