Ochrana osobných údajov

Informácie dotknutej osobe ohľadne spracúvania jej osobných údajov prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Nezisková organizácia Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry (ďalej len „prevádzkovateľ“) Vám týmto poskytuje informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a ďalšími oprávnenými príjemcami:

 

Článok I
Informácie fyzickej osobe v súvislosti s uzavretím a plnením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s uzavretím dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prevádzkovateľ a ním poverený zamestnanec spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu tituly meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov zamestnávateľa, názov zdravotnej poisťovne, prípadne aj meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt zákonného zástupcu, ak je klientom osoba maloletá alebo osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony.
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa tohto článku je plnenie dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta za účelom jeho nezameniteľnosti s inou osobou, písomná a ústna komunikácia medzi poskytovateľom a klientom, prípadne jeho blízkou osobou, overenie správnosti osobných údajov podľa dokladu totožnosti, fakturácia za poskytnú zdravotnú starostlivosť, príp. za doplnkové služby.
 3. Súhlas klienta so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku sa nevyžaduje.
 4. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 5. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo strany klienta do
 1. uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
 2. ukončenia dohody, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú neoprávnenej osobe a neprenášajú sa do tretích krajín.
 2. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.

 

Článok II
Informácie fyzickej osobe v súvislosti s elektronickou rezerváciou pobytu a liečby

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s elektronickou rezerváciou pobytu a liečby bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 2. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je prejav výslovného súhlasu klienta so spracúvaním jeho osobných údajov.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto článku je rezervácia poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb, identifikácia klienta a jeho nezameniteľnosti s inou osobou, vedenie ústnej a písomnej komunikácie s klientom a doručovanie písomností.
 4. Klient poskytne prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku vyznačením políčka „X“, že bol poučený so spracúvaním osobných údajov a že udeľuje súhlas s ich spracúvaním.
 5. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 6. V prípade, že osoba získavajúca osobné údaje klienta v rozsahu podľa bodu 1 tohto článku získava iným spôsobom ako v elektronickej podobe, poskytne klientovi informácie podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne po príchode do jeho zariadenia spôsobom podľa čl. I tejto Smernice
 7. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo strany dotknutej osoby alebo klienta doa. uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do ukončenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o osobné b. údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa
 8. Oprávneným príjemcom osobných údajov podľa tohto článku bude príslušná zdravotná poisťovňa klienta, a to v súvislosti s úhradou zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 9. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú neoprávnenej osobe a neprenášajú sa do tretích krajín.
 10. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.

 

Článok III
Informácie fyzickej osobe v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje: tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska dotknutej osoby a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom dotknutej osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce dotknutej osoby, epidemiologicky závažné skutočnosti a identifikačné údaje zdravotnej poisťovne klienta.
 1. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa viesť zdravotnú dokumentáciu ak aj zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 1. Účelom získavania, spracúvania a zhromažďovania týchto osobných údajov klienta je vedenie zdravotnej dokumentácie prevádzkovateľom a spolupodieľanie sa klienta na úhrade poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa zákona.
 1. Prevádzkovateľ bude spracúvať a zhromažďovať tieto osobné údaje klienta počas doby vedenia a uchovávania zdravotnej dokumentácie.
 2. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku sa nevyžaduje.
 3. Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s elektronickým podpisom a to na záznamovom nosiči v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje klienta podľa tohto článku výlučne oprávneným príjemcom podľa bodu 8 a to formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktorý obsahuje nasledovné údaje klienta: tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska dotknutej osoby a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe, údaje potrebné pre ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne klienta, identifikačné údaje prevádzkovateľa, dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho lekára.
 5. Prevádzkovateľ alebo jeho zamestnanec je oprávnený poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie nasledovným oprávneným príjemcom
 1. všeobecnému lekárovi klienta alebo lekárovi, ktorý odporučil klienta na poskytovanie zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľom,
 2. registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 3. príslušnému správnemu orgánuna účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,
 4. inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov  na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 5. príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
 6. osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie v rozsahu podľa bodu 9
 7. orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,
 8. lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.
 1. Osobné údaje klienta a v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie klienta nasledujúcim príjemcom:
 1. klientovi alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
 2. manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti klienta, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ním žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,
 3. osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
 4. revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
 5. úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
 6. ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,
 7. všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu,
 8. posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu,
 9. posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,
 10. znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu,
 11. poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu  na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
 12. príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
 13. odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú neoprávnenej osobe a neprenášajú sa do tretích krajín.
 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.


Článok IV
Informácie fyzickej osobe v súvislosti so zaznamenávaním, vyhotovovaním a uchovávaním jej obrazového záznamu v priestoroch prevádzkovateľa 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s Vašou prítomnosťou v jeho priestoroch, bude snímať, vyhotovovať a uchovávať obrazový záznam Vašej osoby za podmienok podľa tohto článku, a to podľa nasledujúcich podmienok:
 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom svojho monitorovacieho systému neustále sníma, vyhotovuje a uchováva obrazový záznam dotknutých osôb vo vymedzených častiach svojich priestorov, pozemkov a spoločných priestorov budov, ktoré spravuje, s výnimkou priestorov sociálnych zariadení.
 1. Na účely spracúvania osobných údajov podľa bodu 1 tohto článku prevádzkovateľ pri vstupe na jeho nehnuteľnosti upozorňuje dotknutú osobu písomným vyobrazením na monitorovanie nehnuteľností a súčasne poskytuje dotknutej osobe informácie ohľadne spracúvania jej osobných údajov podľa tohto článku.
 1. Právnym základom pre snímanie, vyhotovovanie a uchovávanie obrazového záznamu týkajúceho sa dotknutej osoby podľa tohto článku sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa, klienta a ich návštevníkov, ktorými sú zabezpečenie nepretržitej ochrany ich majetku pred jeho zneužitím, poškodením či zničením, bezpečnosť a ochrana zdravia dotknutých osôb ako aj zamedzenie vstupu neoprávnenej osoby do nehnuteľností prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je nevyhnutné na ochranu života, zdravia a majetku dotknutej osoby.
 1. Osoba, ktorá vstupuje do nehnuteľností prevádzkovateľa svojim vstupom vyjadruje svoj súhlas na snímanie jej osoby a zaznamenávanie obrazového záznamu v súlade s § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 1. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto článku sa spracúvajú v elektronickej podobe v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Snímanie pohybu dotknutej osoby je v čase a priestore nepretržite prenášané e do informačného systému prevádzkovateľa. Snímanie dotknutej osoby sa neprenáša do iných informačných systémov. Prístup k informačnému systému, v ktorom sa aktuálne sníma pohyb dotknutých osôb, má výlučne bezpečnostný zamestnanec prevádzkovateľa.
 1. Okrem povinností bezpečnostného zamestnanca prevádzkovateľa vyplývajúcich z tejto Smernice je jeho povinnosťou upozorniť prevádzkovateľa na akékoľvek nežiadané skutočnosti zistené pri snímaní pohybu dotknutých osôb ako aj technické poruchy monitorovacieho zariadenia, a to bezodkladne, najneskôr do 24 hodín o tohto zistenia. V prípade zistenia poškodzovania, zneužívania či ničenia majetku, požiaru, explózie, prejavu násilia, poškodzovania zdravia, prípadne akéhokoľvek iného zjavne nezákonného konania, je bezpečnostný zamestnanec povinný bezodkladne upovedomiť podľa situácie aj políciu, hasičský a záchranný zbor a záchrannú zdravotnú službu na telefónnom číslo 112. Bezpečnostný zamestnanec je povinný vždy zamedziť neoprávnenej osobe vstupu do nehnuteľností prevádzkovateľa.
 1. Obrazový záznam prevádzkovateľ uchováva vo svojom informačnom systéme najviac po dobu 15 kalendárnych dní odo dňa jeho vyhotovenia. Prístup k uchovávanému obrazovému záznamu má výlučne bezpečnostný zamestnanec. Po uplynutí uvedenej doby sa obrazový záznam z informačného systému prevádzkovateľa automatizovaným spôsobom nenávratne vymaže.
 1. Obrazový záznam sa neposkytuje neoprávnenej osobe a neprenáša sa do tretích krajín.
 1. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku v nehnuteľnostiach prevádzkovateľa sa obrazový záznam v nevyhnutnom rozsahu poskytne orgánom činným v trestnom konaní.
 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.

 1. Tento článok platí len počas doby, v ktorej je monitorovacie zariadenie prevádzkovateľa v prevádzke.

 


Článok V
Informácie fyzickej osobe v súvislosti s jej obchodným vzťahom s prevádzkovateľom

 1. V súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy medzi prevádzkovateľom a iným podnikateľským subjektom, prevádzkovateľ a ním poverený zamestnanec spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu
 1. obchodné meno, miesto podnikania, IČO, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt podnikateľa, ak je zmluvným partnerom fyzická osoba,
 2. titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt štatutárneho orgánu podnikateľa, vrátane názvu obchodného mena, sídla, a IČO podnikateľa, ak je zmluvným partnerom právnická osoba.
 1. Na účely získavania osobných údajov podľa bodu 1 tohto článku prevádzkovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle informácie obsahujúce identifikáciu prevádzkovateľa a oprávnených príjemcov osobných údajov, právny základ, rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov, dobu spracúvania, ak je možné túto vopred stanoviť, práva a povinnosti dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a dôvody, pre ktoré je nutné jej osobné údaje spracúvať a meno, priezvisko a kontaktné údaje zodpovednej osoby. Tento spôsob poskytnutia informácií možno nahradiť ich uvedením do zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a jeho zmluvným partnerom.
 1. Právnym základom ako aj účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto článku je vyhotovenie a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a jeho zmluvným partnerom ako aj vedenie ústnej a písomnej komunikácie s dotknutou osobou.
 1. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku sa nevyžaduje.
 1. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo strany zmluvného partnera do
 1. uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
 2. ukončenia zmluvy, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú neoprávnenej osobe a neprenášajú sa do tretích krajín.
 1. Ustanovenia tohto článku neplatia v prípade, ak je zmluvným partnerom prevádzkovateľa klient.
 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.

 

Článok VI
Informácie fyzickej osobe, ktorou je zamestnanec prevádzkovateľa 

 1. Prevádzkovateľ informuje svojho zamestnanca, že v súvislosti s uzatvoreným pracovnoprávnym vzťahom bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, telefónne číslo a e-mailový kontakt, dokumenty preukazujúce splnenie odborných podmienok zamestnanca na vykonávanie dohodnutej práce, telefónne číslo a e-mailový kontakt.
 1. Prevádzkovateľ v žiadnej forme nezískava a nespracúva osobné údaje dotknutej osoby o tehotenstve, rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má dotknutá osoba vykonávať, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
 1. Právnym základom a účelom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto článku je vyhotovenie a plnenie zmluvy, plnenie práv a povinností prevádzkovateľa a zamestnanca v zmysle Zákonníka práce, plnenie práv a povinností na úseku sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, ústna a písomná komunikácia, vedenie účtovníctva, realizácia bezhotovostných platieb, doručovanie písomností, plnenie ďalších povinností prevádzkovateľa voči orgánom verejnej správy, v rámci ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným príjemcom nevyhnutné, a to vždy na dobu, počas ktorej je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie konkrétneho účelu spracúvania.
 1. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku sa nevyžaduje.
 1. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo strany dotknutej osoby do
 1. uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
 2. ukončenia zmluvy, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Oprávneným príjemcom osobných údajov podľa tohto článku je Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa prevádzkovateľa. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú poskytnuté iným príjemcom.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú poskytnuté neoprávnenej osobe a nebudú prenášané do tretích krajín.
 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.

 

Článok VII
Informácie fyzickej osobe v súvislosti  s jej uchádzaním sa o zamestnanie u prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ informuje uchádzača o zamestnanie v jeho spoločnosti o tom, že v súvislosti s výberovým konaním bude spracúvať jeho nasledovné osobné údaje v rozsahu tituly, meno, priezvisko, telefónne číslo, mailový kontakt, údaje o vzdelaní, teoretických a praktických skúsenostiach, a o doterajších zamestnaniach, a to podľa nasledujúcich podmienok:
 1. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto článku je výslovný súhlas dotknutej osoby prejavený vlastnoručným podpisom. V prípade, že dotknutou osobou je osoba mladšia ako 16 rokov, písomný súhlas musí byť udelený jej zákonným zástupcom.
 1. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v listinnej forme v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 1. Účelom spracúvania a zhromažďovania osobných údajov podľa tohto článku je vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo strany dotknutej osoby do uplynutia zákonnej doby uchovávania listinného registratúrneho záznamu, na ktorom sú uvedené.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú poskytnuté neoprávnenej osobe a nebudú prenášané do tretích krajín.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú iným príjemcom.
 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neprenášajú do tretích krajín.
 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa Sanatórium Tatranská kotlina, n.o. so sídlom Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry alebo u zodpovednej osoby, e-mail: gdpr@santk.sk.

zodpovedná osoba:
e-mail: gdpr@santk.sk.