Kúpeľná starostlivosť

Indikácie pre kúpeľnú  starostlivosť

Prírodné liečebné kúpele Sanatórium Tatranská Kotlina sú zamerané na liečenie ochorení pacientov po dovŕšení 18. roku veku v indikáciách.

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikačná skupina V.

 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.

 

Duševné choroby – indikačná skupina IX.

 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
 • Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.
 • Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.

 

Choroby z povolania – indikačná skupina XII.

 • podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu


Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy
 • všetky choroby v akútnom štádiu
 • klinické známky obehového zlyhania
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
 • kachexie každého druhu
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • demenciu
 • tehotenstvo
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť
 • v návrhu vždy potvrdiť
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis  nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI

      Výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne.