Indikácie

Indikácie pre ústavnú  starostlivosť

A. Indikácie podliehajúce schváleniu zdravotnou  poisťovňou:

 •     dg.bronchiálna astma:  J45.0….až J45.9
 •     dg.chronická obštrukčná choroba pľúc: J44.0….až J 44.9
 •     stavy po bronchopneumoniách: J 12, J 13,  J 14,  J 15,  J 16,  J 18
 •     pľúcny emfyzém: J 43.0…až J 43.9
 •     pneumokonióza baníkov uhoľ.baní: J 60
 •     azbestóza: J 61
 •     silikóza J 62
 •     pneumokonióza zapríčinená  inými neorganickými prachmi  J 63
 •     choroby pľúc zapríčinené špecifickým organickým prachom  J 64
 •     exogénna alergická alveolitída zapríčinená  organickým prachom J 65
 •     stav po aspiračnej pneumonii   J 69.0
 •     postradiačná  pľúcna fibróza   J 70.1
 •     iné  poruchy interstícia pľúc: J 84.1,  J 84.8,  J 84.9
 •     iné  špecifikované  poruchy dýchacej sústavy  J 98.8*
 •     nešpecifikované  poruchy dýchacej sústavy     J 98.9*


Poznámka k indikáciám

V aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku pribúda  pacientov, ktorí  po prekonaní  infekcie nCoV-SARS2 buď po súčasnej  pneumonii alebo aj po negatívnom rtg pľúcnom náleze  majú  pretrvávajúce respiračné  ťažkosti, najmä kašeľ a námahovú  dýchavicu.

Touto cestou ponúkame možnosť  dodiferencovania horeuvedených  ťažkostí u týchto  konkrétnych  post- nCoV -SARS2 pacientov a starostlivosť o nich v našom zariadení -kompletné  funkčné  vyšetrenie pľúc, príslušnú  laboratórnu  diagnostiku, p.potreby rtg kontrolné  vyšetrenie, komplexnú  respiračnú  rehabilitáciu.

Pre pacientov po prekonanom respiračnom infekte nCoV-SARS2 s pretrvávajúcim kašľom alebo námahovou  dýchavicou  možno  vystaviť návrh na ústavnú  liečbu s dg. označenou *: t.j. J 98.8 alebo J 98.9 , po prekonanej  nCoV-SARS2/U07.2/  pneumonii aj s dg.J 12.8-iná  vírusová  pneumonia, ev.aj s dg.J 84.8 pri CT  náleze postihnutia interstícia.

Návrh môže vystaviť ambulantný pneumológ, ev. v rámci dif.dg perzistujúceho post nCoV-SARS2 dráždivého kašľa aj  imunoalergológ, návrh tiež môže vystaviť lekár interného nCoV-SARS2 lôžkového oddelenia alebo  pľúcnej kliniky  pri prepustení  pacienta z hospitalizácie.

 

Vzory tlačív – Návrh na ústavné liečenie

 Návrh na ústavné liečenie  (možno použiť pre všetky diagnózy, prázdny  formulár vo formáte .pdf)

Návrh na ústavné liečenie  (možno použiť pre všetky diagnózy, prázdny formulár vo formáte .doc)

 

Návrh na ÚL do Sanatória T. Kotlina po infekte nCoV-SARS2 bez PN s dg. J 98.8, J 98.9  (vzorový  formulár vo formáte .doc)

Návrh na ÚL do Sanatória T. Kotlina s dg. post nCoV-SARS2 PN s dg. J 12.8 ,J 84.8  (vzorový  formulár vo formáte .doc)

 

Indikácie pre kúpeľnú  starostlivosť

Prírodné liečebné kúpele Sanatórium Tatranská Kotlina sú zamerané na liečenie ochorení pacientov po dovŕšení 18. roku veku v indikáciách.

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikačná skupina V.

 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.

 

Duševné choroby – indikačná skupina IX.

 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
 • Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.
 • Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.

 

Choroby z povolania – indikačná skupina XII.

 • podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu


Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy
 • všetky choroby v akútnom štádiu
 • klinické známky obehového zlyhania
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
 • kachexie každého druhu
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • demenciu
 • tehotenstvo
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť
 • v návrhu vždy potvrdiť
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis  nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI

      Výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne.