OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

Vyberte si najlepšie ubytovanie pre Vašu super dovolenku na Slovensku. Rezervujte si naše ubytovanie vo Vysokých Tatrách . Pozrite si naše hodnotenia Pavilónu Fontána *** tu.

_______________

             Doprajte si vynikajúce služby a perfektné ubytovanie u nás. Nájdete nás v sekcii    ubytovanie Vysoké Tatryubytovanie Tatry.

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu dospelých a dorastu

Neturberkulózne choroby dýchacích ciest

 • Chronická bronchitída sústavne liečená
 • Chronická bronchitída obštrukčného typu, sústavne odborne liečená
 • Bronchiálna astma v pokojovom stave, sústavne odborne liečená
 • Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne, sústavne odborne liečená
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc do 6 mesiacov po operácii
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené
 • Chronické sinusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 6 mesiacov po operácii

Choroby z povolania

 • Bronchiálna astma profesionálna
 • Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie
 • Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi
 • Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia

Onkologické choroby

 • Stavy po ukončení onkologickej liečby bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia

Kontraindikácie

Kúpeľnú liečbu nie je možné poskytnúť v prípade týchto kontraindikácií:

 • Infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín, vyžadujúce chirurgickú liečbu
 • Empyémy
 • Klinické známky obehového zlyhania
 • Všetky choroby v akútnom štádiu
 • Epilepsia okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • Aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy
 • Demencia
 • Závislosť na alkohole a návykových látkach
 • Fajčenie
 • Labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Hypertenzia na 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg)

 

Podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 z. z. a v zmysle platných vykonávacích predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2005 platia pre kúpeľnú liečbu nasledovné pravidlá:

Poistenec hradí na recepcii okrem zákonného poplatku podľa § 7 ods. 3 aj daň z ubytovania vo výške  1.00 €  /osoba/noc
V prípade požiadaviek kúpeľného klienta na:

 • ubytovanie v jednolôžkovej izbe platí príplatok 5.50 €  / noc
 • ubytovanie v izbe spolu s rodinným príslušníkom, rodinný príslušník hradí pobyt podľa platného cenníka


Od povinnosti zákonnej úhrady je podľa  § 38 ods. 8 oslobodený kúpeľný hosť:

 • v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím ÚPSVaR
 • nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Od platenia dane z ubytovania sú oslobodené:

 • osoba do 18 rokov veku
 • osoba nad 70 rokov veku
 • držiteľ preukazu ZŤP
 • držiteľ preukazu ZŤP so sprievodcom, vrátane sprievodcu

Na základe Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z., § 1, hradí poistenec zákonný poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za každý deň vo výške:

Diagnózy typu A  - 1.66 € /deň. Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii.  
Diagnózy typu B  - 5.00 € /deň v mesiacoch:  január, február, marec, október, november, december
Diagnózy typu B  - 7.30 € /deň v mesiacoch:  apríl, máj, jún, júl, august, september. Týka sa poistencov najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie.
Diagnózy typu C - Pacienti si hradia celý pobyt sami ako "samoplatiaci klient."

Kúpeľní hostia Sanatória Tatranská Kotlina, n.o. sú ubytovaní v hotelových dvojlôžkových izbách pavilónu Fontána (na izbe -toaleta, sprcha, TV, rádiobudík)

Zariadenie poskytuje kúpeľnú starostlivosť pacientom týchto zdravotných poisťovní:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.  
 • UNION zdravotná poisťovňa, a.s. 

Vzor návrhu na kúpeľnú liečbu z VŠZP

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk